<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

ECS T10 Belgium 2022 Best Economy Rates (Innings)

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Mazar Marshal 1 1 2 3 3 3/3 1.00 1.50 4.00 - - -
2. Fakhar Zaman-I 1 1 1 2 1 1/2 2.00 2.00 6.00 - - -
3. Sairab Zahid 1 1 2 4 3 3/4 1.33 2.00 4.00 - - -
4. Zulqarnain Munawar 1 1 1 2 1 1/2 2.00 2.00 6.00 - - -
5. Hikmat Jabarkhail 1 1 1.5 4 3 3/4 1.33 2.18 3.67 - - -
6. Sherkhan Sherzad 1 1 2 5 3 3/5 1.67 2.50 4.00 - - -
7. Mohammad Sajad Ahmadzai 1 1 2 5 1 1/5 5.00 2.50 12.00 - - -
8. Sharifullah Salarzai 1 1 2 5 1 1/5 5.00 2.50 12.00 - - -
9. Dileep Singh 1 1 1 3 1 1/3 3.00 3.00 6.00 - - -
10. Ahmadzai Said Khan 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Rajiv Sharma 1 1 1.2 4 1 1/4 4.00 3.00 8.00 - - -
12. Adam Herrington 1 1 2 6 2 2/6 3.00 3.00 6.00 - - -
13. Shafiullah Zakhel 1 1 2 6 2 2/6 3.00 3.00 6.00 - - -
14. Anirudh Pothamshetty 1 1 1 3 3 3/3 1.00 3.00 2.00 - - -
15. Waleed Azhar 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
16. Jabar Jabarkhel 1 1 2 6 1 1/6 6.00 3.00 12.00 - - 1
17. Manoj Nag 1 1 1 3 1 1/3 3.00 3.00 6.00 - - -
18. Malikzai Amanullah 1 1 2 6 3 3/6 2.00 3.00 4.00 - - -
19. Hedayatullah Sherzad 1 1 2 7 3 3/7 2.33 3.50 4.00 - - -
20. Faisal Mehmood 1 1 2 7 1 1/7 7.00 3.50 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Ikramullah Naser 1 1 2 7 2 2/7 3.50 3.50 6.00 - - -
22. Mazar Marshal 1 1 2 7 2 2/7 3.50 3.50 6.00 - - 1
23. Rajasekhar Goli 1 1 2 8 3 3/8 2.67 4.00 4.00 - - -
24. Manoj Nag 1 1 1 4 1 1/4 4.00 4.00 6.00 - - -
25. Pankaj Verma 1 1 1 4 2 2/4 2.00 4.00 3.00 - - -
26. Sadullah Jabarkhel 1 1 2 8 2 2/8 4.00 4.00 6.00 - - -
27. Manoj Nag 1 1 2 9 3 3/9 3.00 4.50 4.00 - - -
28. Haroon Sarkani 1 1 2 9 2 2/9 4.50 4.50 6.00 - - -
29. Reyhan Faiz 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
30. Qaderi Haroon 1 1 2 9 2 2/9 4.50 4.50 6.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Sairab Zahid 1 1 2 9 1 1/9 9.00 4.50 12.00 - - -
32. Shakirullah Khogyani 1 1 1 5 1 1/5 5.00 5.00 6.00 - - -
33. Amin Gul Malikzai 1 1 1 5 1 1/5 5.00 5.00 6.00 - - -
34. Sarim Choudhry 1 1 2 10 2 2/10 5.00 5.00 6.00 - - -
35. Faisal Mehmood 1 1 2 10 2 2/10 5.00 5.00 6.00 - - -
36. Faisal Khaliq 1 1 1.5 10 1 1/10 10.00 5.45 11.00 - - -
37. Sadullah Jabarkhel 1 1 2 11 2 2/11 5.50 5.50 6.00 - - -
38. Javed Oryakhial 1 1 2 11 2 2/11 5.50 5.50 6.00 - - -
39. Nawaz Khankhel 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
40. Sanjeet Kumar 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - 1
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Saif Rehman-I 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
42. Sherkhan Sherzad 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
43. Sairab Zahid 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
44. Faraz Khan-I 1 1 2 11 1 1/11 11.00 5.50 12.00 - - -
45. Sarim Choudhry 1 1 2 11 2 2/11 5.50 5.50 6.00 - - -
46. Saif Rehman-I 1 1 2 11 3 3/11 3.67 5.50 4.00 - - -
47. Sohail Kalim 1 1 2 12 3 3/12 4.00 6.00 4.00 - - -
48. Faisal Khaliq 1 1 2 12 3 3/12 4.00 6.00 4.00 - - -
49. Sear Malik Khel 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
50. Nishan Singh 1 1 1 6 2 2/6 3.00 6.00 3.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Nemish Mehta 1 1 2 12 4 4/12 3.00 6.00 3.00 1 - -
52. Fakhar Zaman-I 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
53. Vishal Ramteke 1 1 1 6 1 1/6 6.00 6.00 6.00 - - -
54. Reyhan Faiz 1 1 2 12 5 5/12 2.40 6.00 2.40 - 1 -
55. Tayyab Ali 1 1 2 12 2 2/12 6.00 6.00 6.00 - - -
56. Shahid Mohammad 1 1 2 12 1 1/12 12.00 6.00 12.00 - - -
57. Ikramullah Naser 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
58. Raja-Waqas Ali 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
59. Noor Oryakhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
60. Sadullah Jabarkhel 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Shahidullah Otmanzai 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
62. Gangadhar Barrey 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
63. Ainuddin Zakhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
64. Fakhar Zaman-I 1 1 2 13 2 2/13 6.50 6.50 6.00 - - -
65. Tayyab Ali 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
66. Rajiv Sharma 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
67. Majid Safi 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
68. Nishan Singh 1 1 2 13 1 1/13 13.00 6.50 12.00 - - -
69. Furkan Hussainkhel 1 1 2 13 3 3/13 4.33 6.50 4.00 - - -
70. Qaderi Haroon 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Shafiullah Zakhel 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
72. Ashiqullah Said 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
73. Hakim Khaksar 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
74. Shafiullah Zakhel 1 1 2 14 2 2/14 7.00 7.00 6.00 - - -
75. Tufail Ahmed 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -
76. Fakhar Zaman-I 1 1 1 7 1 1/7 7.00 7.00 6.00 - - -
77. Nawaz Khankhel 1 1 1 7 1 1/7 7.00 7.00 6.00 - - -
78. Zulqarnain Munawar 1 1 1 7 1 1/7 7.00 7.00 6.00 - - -
79. Javed Oryakhial 1 1 1 7 2 2/7 3.50 7.00 3.00 - - -
80. Haroon Sarkani 1 1 2 14 1 1/14 14.00 7.00 12.00 - - -