<>
CricketWorld.com, Latest Cricket News & Results
 

Jabalpur T20 Premiere League 2022, T20, Most runs conceded in an innings

Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
1. Naresh Dewasi 1 1 4 56 2 2/56 28.00 14.00 12.00 - - -
2. Akash Barde 1 1 4 51 1 1/51 51.00 12.75 24.00 - - -
3. Aman Saxena 1 1 2 50 0 0/50 0 25.00 0 - - -
4. Akash Barde 1 1 4 48 1 1/48 48.00 12.00 24.00 - - -
5. Kamlesh Saiyam 1 1 4 45 0 0/45 0 11.25 0 - - -
6. Ganesh Wanjale 1 1 4 43 2 2/43 21.50 10.75 12.00 - - -
7. Vikash Kumar 1 1 4 43 0 0/43 0 10.75 0 - - -
8. Prakhar Pandey 1 1 4 43 1 1/43 43.00 10.75 24.00 - - -
9. Ashu Kashyap 1 1 4 42 0 0/42 0 10.50 0 - - -
10. Abhishek Karade 1 1 4 42 1 1/42 42.00 10.50 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
11. Aman Patel 1 1 4 42 1 1/42 42.00 10.50 24.00 - - -
12. Arvind Upreti 1 1 3 42 0 0/42 0 14.00 0 - - -
13. Akash Barde 1 1 4 41 0 0/41 0 10.25 0 - - -
14. Aman Saxena 1 1 4 40 2 2/40 20.00 10.00 12.00 - - -
15. Dimple Kumar 1 1 4 40 0 0/40 0 10.00 0 - - -
16. Ajay MIshra 1 1 3.5 40 0 0/40 0 10.40 0 - - -
17. Vikash Kumar 1 1 3 40 1 1/40 40.00 13.33 18.00 - - -
18. Abhishek Karade 1 1 4 39 1 1/39 39.00 9.75 24.00 - - -
19. Ashish Yadav 1 1 3 37 0 0/37 0 12.33 0 - - -
20. Ashish Yadav 1 1 4 37 0 0/37 0 9.25 0 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
21. Aryan Deshmukh 1 1 4 37 1 1/37 37.00 9.25 24.00 - - -
22. Sarthak Jain 1 1 3 36 1 1/36 36.00 12.00 18.00 - - -
23. Ashish Yadav 1 1 4 36 1 1/36 36.00 9.00 24.00 - - -
24. Mangesh Yadav 1 1 4 36 0 0/36 0 9.00 0 - - -
25. Vijay Dhurwey 1 1 4 36 0 0/36 0 9.00 0 - - -
26. Abhishek Karade 1 1 4 35 3 3/35 11.67 8.75 8.00 - - -
27. Nitin Kumar-S 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
28. Pratik Gangurde 1 1 4 35 0 0/35 0 8.75 0 - - -
29. Sunil Kumar-II 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
30. Rahul Patel 1 1 4 35 1 1/35 35.00 8.75 24.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
31. Tushar Chauhan 1 1 2.3 34 0 0/34 0 13.60 0 - - -
32. Atul Jadhav 1 1 4 34 0 0/34 0 8.50 0 - - -
33. Ashish Yadav 1 1 4 33 1 1/33 33.00 8.25 24.00 - - -
34. Pratik Gupta 1 1 4 33 2 2/33 16.50 8.25 12.00 - - -
35. Ayush Tyagi 1 1 4 33 1 1/33 33.00 8.25 24.00 - - -
36. Harshit Mali 1 1 4 33 1 1/33 33.00 8.25 24.00 - - -
37. Akash Barde 1 1 3 32 0 0/32 0 10.67 0 - - -
38. Kamlesh Saiyam 1 1 4 32 2 2/32 16.00 8.00 12.00 - - -
39. Kapil Sorabh 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
40. Harshit Mali 1 1 4 32 3 3/32 10.67 8.00 8.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
41. Gaurav Raghav 1 1 4 32 3 3/32 10.67 8.00 8.00 - - -
42. Mangesh Yadav 1 1 4 32 0 0/32 0 8.00 0 - - -
43. Ayush Tyagi 1 1 4 32 0 0/32 0 8.00 0 - - -
44. Vedant Singh 1 1 4 32 1 1/32 32.00 8.00 24.00 - - -
45. Sunil Kumar-II 1 1 3 31 0 0/31 0 10.30 0 - - -
46. Vijay Dhurwey 1 1 4 31 1 1/31 31.00 7.75 24.00 - - -
47. Punit Tomar 1 1 4 31 2 2/31 15.50 7.75 12.00 - - -
48. Vandit Joshi 1 1 4 31 0 0/31 0 7.75 0 - - -
49. Ashu Kashyap 1 1 3 30 0 0/30 0 10.00 0 - - -
50. Sanjay Bhaskar 1 1 3 30 1 1/30 30.00 10.00 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
51. Atul Jadhav 1 1 3 30 2 2/30 15.00 10.00 9.00 - - -
52. Navnath Zakane 1 1 2 30 0 0/30 0 15.00 0 - - -
53. Sabhyansh Pachauri 1 1 4 30 1 1/30 30.00 7.50 24.00 - - -
54. Rahul Sharma 1 1 4 30 0 0/30 0 7.50 0 - - -
55. Pulkit Girl 1 1 4 30 1 1/30 30.00 7.50 24.00 - - -
56. Ajay MIshra 1 1 4 30 3 3/30 10.00 7.50 8.00 - - -
57. Ayush Tyagi 1 1 2 29 0 0/29 0 14.50 0 - - -
58. Sarvar Alam 1 1 2 29 0 0/29 0 14.50 0 - - -
59. Shavez Ansari 1 1 4 29 1 1/29 29.00 7.25 24.00 - - -
60. Sarvar Alam 1 1 4 29 2 2/29 14.50 7.25 12.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
61. Aashu Yadav 1 1 4 29 3 3/29 9.67 7.30 8.00 - - -
62. Pratik Gangurde 1 1 3 29 1 1/29 29.00 9.67 18.00 - - -
63. Dimple Kumar 1 1 1 28 0 0/28 0 28.00 0 - - -
64. Amit Jadhav 1 1 4 28 0 0/28 0 7.00 0 - - -
65. Rajveer Aanjna 1 1 4 28 4 4/28 7.00 7.00 6.00 1 - -
66. Aditya Mishra 1 1 4 28 0 0/28 0 7.00 0 - - -
67. Atul Jadhav 1 1 4 28 0 0/28 0 7.00 0 - - -
68. Parush Mandal 1 1 3 28 0 0/28 0 9.33 0 - - -
69. Kapil Sorabh 1 1 3 28 2 2/28 14.00 9.33 9.00 - - -
70. Akash Barde 1 1 3 28 1 1/28 28.00 9.33 18.00 - - -
Player MAT INNS OVR RUNS WK BBI AVG ECN SR 4W 5W MD
71. Aditya Kumar 1 1 2 27 1 1/27 27.00 13.50 12.00 - - -
72. Aditya Yadav 1 1 2 27 0 0/27 0 13.50 0 - - -
73. Nikhil Sharma 1 1 2 27 0 0/27 0 13.50 0 - - -
74. Hemant Sharma 1 1 2 27 0 0/27 0 13.50 0 - - -
75. Mangesh Yadav 1 1 4 27 3 3/27 9.00 6.75 8.00 - - -
76. Sahil Khan 1 1 4 27 1 1/27 27.00 6.75 24.00 - - -
77. Ashish Yadav 1 1 4 27 0 0/27 0 6.75 0 - - -
78. Sabhyansh Pachauri 1 1 4 27 3 3/27 9.00 6.75 8.00 - - -
79. Kapil Sorabh 1 1 4 27 3 3/27 9.00 6.75 8.00 - - -
80. Vedant Singh 1 1 4 27 1 1/27 27.00 6.75 24.00 - - -